Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

O Oddziale Śląskim PTG-E


    Z inicjatywy lekarzy zainteresowanych diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego w ramach Towarzystwa Internistów Polskich w 1953r. 
wyłoniono Sekcję Gastroenterologii i Przemiany Materii. W 1977r. powołano Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG-E) jako osobne stowarzyszenie skupiające lekarzy różnych specjalności zajmujących się chorobami przewodu pokarmowego. Statut Towarzystwa stwarzał m.in. możliwość powoływania oddziałów regionalnych w całym kraju.
    W 1986r. na zebraniu w Domu Lekarza z inicjatywy lekarzy Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w obecności Prezesa Zarządu Głównego PTG-E Prof. Antoniego Gabryelewicza powołano Śląski Oddział PTG-E oraz dokonano wyboru Zarządu Oddziału. Pierwszym przewodniczącym Śląskiego Oddziału został Prof. Andrzej Nowak. Terenem działania Oddziału były dawne województwa: katowickie, bielskie
 i częstochowskie. Siedzibą Zarządu Oddziału został Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Medyków 14 w Katowicach. Pierwotna liczba członków Oddziału wynosiła 122, a majątek oddziału zgodnie ze statutem miały tworzyć składki członkowskie oraz dotacje, subwencje i darowizny.
    W 1987r. odbyło się inauguracyjne organizacyjne posiedzenie Zarządu. Przewodniczący Prof. Andrzej Nowak nakreślił kierunki działalności i zadania Zarządu. W programie skupiono przede wszystkim uwagę na działalności naukowo-szkoleniowej z podkreśleniem aspektu praktycznego. Przyjęto, że posiedzenia powinny się odbywać 3 - 4 razy w roku, a ich celem będzie przybliżanie wiedzy o postępach w dziedzinie gastroenterologii na świecie. Ustalono, że miejscem posiedzeń będzie Dom Lekarza w Katowicach.
    Początkowo wybory Zarządu odbywały się podczas Zgromadzeń Członków Oddziału co 4 lata, a po zmianie statutu PTG-E co 2 lata, 
z możliwością ponownego wyboru na drugą kadencję.
    Przez wszystkie lata działalności Oddziału kolejne Zarządy przywiązywały dużą wagę do liczebności jego członków. Największa liczba członków wynosiła 407 w 2000r. Obecnie jest ich 215.
    Od 1987r. podczas licznych posiedzeń naukowo-szkoleniowych o charakterze interdyscyplinarnym, starano się uwzględnić poglądy tak gastroenterologów, internistów, endoskopistów, jak i chirurgów, kardiologów, onkologów, radiologów, patomorfologów. Celem zwiększenia zainteresowania chorobami przewodu pokarmowego większego grona lekarzy organizowano wspólne zebrania naukowo-szkoleniowe ze Śląskim Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Internistów Polskich. Od 1998r. z inicjatywy Zarządu Głównego PTG-E organizowano w całej Polsce przy współpracy oddziałów regionalnych posiedzenia naukowo-szkoleniowe w ramach kursu „Postępy w gastroenterologii”. Śląski Oddział, jako pierwszy rozpoczął działalność w ramach tego kursu.
    W latach 1996-1997 Śląski Oddział PTG-E brał udział w ogólnopolskich spotkaniach naukowo-szkoleniowych poświęconych motoryce przewodu pokarmowego organizowanej przez Zarząd Grupy Motoryki PTG-E. 
    W 2002r. zapadła decyzja Zarządu Głównego PTG-E o zamawianiu prenumeraty czasopisma Gastroenterologia Polska dla członków przez oddziały regionalne. Śląski Oddział przystąpił do realizacji tej uchwały od 2003r. 
    W zakresie współdziałania w organizowaniu ochrony zdrowia Zarząd Śląski Oddziału PTG-E opiniował w 1999r. i wniósł istotne poprawki do projektu dotyczącego usług gastroenterologicznych dla potrzeb kontraktacji z ówczesnymi kasami chorych.
    Członkowie Oddziału byli wielokrotnie delegowani przez przewodniczących Zarządu do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów o profilu gastroentorologicznym w szpitalach terenowych regionu. Brali udział w licznych kursach szkoleniowych organizowanych przez grupy i oddziały regionalne PTG-E oraz zagraniczne towarzystwa gastroenterologiczne i endoskopii przewodu pokarmowego. 
        Śląski Oddział PTG-E od czasu powstania współuczestniczył w organizowaniu Ogólnopolskich Dni Endoskopowych. Dni te odbywały się raz w roku, a członkowie Śląskiego Oddziału oprócz działalności organizacyjnej brali również aktywny udział w konferencji, niejednokrotnie otrzymując nagrody za najlepsze prezentacje kazuistyki endoskopowej. 
     W latach 1991, 1994 i 2004 Oddział Śląski współorganizował Warsztaty Endoskopowe, w czasie których wykłady przeplatane były demonstracjami zabiegów endoskopowych „ na żywo”. Należy podkreślić, że Warsztaty w roku 1991 były pierwszymi tego typu spotkaniami nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy centralnej i wschodniej.
    Dużym przedsięwzięciem Śląskiego Oddziału było współorganizowanie w Katowicach IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w 2000r. 
    Działalność naukowa członków Oddziału była znacząca zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszani byli oni do wygłoszenia wykładów oraz do moderowania sesji na Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych, do udziału w posiedzeniach innych Oddziałów PTG-E, m. in. Krakowskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich czy Towarzystwa Internistów Polskich, Kongresów PTG-E oraz sympozjów i kongresów międzynarodowych. Brali aktywny udział w organizacji Śląskich Spotkań Hepato-Gastroenterologicznych w 2009r. i w 2010r. Członkowie Śląskiego Oddziału PTG-E byli również zapraszani do udziału w komitetach naukowych i wygłaszania wykładów w czasie Europejskich Kongresów Gastroenterologów w Pradze, Kopenhadze, Rzymie i Madrycie, a także na Kongresie Światowego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Sydney w 1990r., w Bangkoku w 2002r. i w Montrealu w 2005r. 
    Członkowie Oddziału zorganizowali też sesje egzaminów teoretycznych i praktycznych niezbędnych dla zdobycia Dyplomu Umiejętności Endoskopowych. Uczestniczyli także w pracach komisji egzaminacyjnych w innych ośrodkach.
    Duże znaczenie dla wyników działania Śląskiego Oddziału PTG-E miała również aktywność Prof. Andrzeja Nowaka na forum Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE), w którym od 1984r. do 1994r. był członkiem Zarządu, a następnie vice-prezydentem, prezydentem elektem,
a w latach 2002 - 2004 - prezydentem. 
    Obecnie siedziba zarządu Śląskiego Oddziału PTG-E mieści się nadal w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego, który obecnie nosi nazwę Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Oddział jest członkiem Światowej Organizacji Gastroenterologii (WGO). Aktualnie przewodniczącym Oddziału jest dr hab. n. med. Marek Waluga.

Autor: Grzegorz Boryczka