Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

Statut


Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
„POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII”
z siedzibą w Warszawie 
po zmianach uchwalonych dnia 12 czerwca 2010r. 

Zarząd Stowarzyszenia „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w Warszawie oświadcza na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 114, poz. 1194 z 2000 roku), że jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w Warszawie brzmi:

„STATUT"
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII
 
Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Gastroenterologii" i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest "Towarzystwem". Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTG-E".

§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Warszawa.

§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. 

§4
Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów Terenowych oraz Sekcji Naukowych organizowanych w oparciu o niniejszy Statut.

§5
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy ogółu członków. 

§6
Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działaniach

§7
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Towarzystwa wraz z dodatkiem "Zarząd Główny", a w odniesieniu do Oddziałów, "Zarząd Oddziału". 

Rozdział II
CHARAKTER PRAWNY, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§9
Celem Towarzystwa jest:
1.    zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce, jak i zagranicą;
2.    szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii;
3.    zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań w zakresie gastroenterologii;
4.    współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w organizowaniu ochrony zdrowia; 
5.    kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy w zakresie gastroenterologii.

§10
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1.    organizuje posiedzenia, zjazdy i kongresy naukowe;
2.    prowadzi kursy doskonalące i wykłady dla swych członków, jak też dla innych lekarzy oraz prowadzi inne formy podyplomowego kształcenia ustawicznego;
3.    ogłasza i organizuje konkursy na opracowanie zagadnień z zakresu działalności Towarzystwa oraz przyznaje nagrody za te prace;
4.    ogłasza i organizuje konkursy na opracowanie zagadnień z zakresu działalności Towarzystwa oraz przyznaje nagrody za te prace;
5.    prowadzi działalność wydawniczą o tematyce gastroenterologicznej;
6.    typuje członków Towarzystwa do udziału w zjazdach naukowych (zagranicznych i krajowych) oraz do udziału w szkoleniach w ośrodkach krajowych i zagranicznych;
7.    współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi oraz innymi towarzystwami i ośrodkami naukowymi;
8.    podejmuje wszystkie inne działania zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu gastroenterologii i polepszenia stanu lecznictwa i profilaktyki, współdziałając w tym zakresie z samorządem lekarskim, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.    członków zwyczajnych,
2.    członków nadzwyczajnych,
3.    członków wspierających,
4.    członków honorowych.

§12
1.    Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec będący lekarzem, który:
a)    złoży do Zarządu wybranego przez siebie Oddziału  pisemną deklarację oraz
b)    zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2.    Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka w terminie do trzydziestu dni od podjęcia uchwały.

§13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.    uczestniczenia jako delegaci w Walnych Zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków;
2.    czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, w tym do władz Oddziałów;
3.    uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo;
4.    noszenia odznaki Towarzystwa.

§14
1.    Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
a)    przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;
b)    aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
c)    regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, za który opłacane są składki. Składki płacone są na wydzielone konta poszczególnych Oddziałów, które w terminie 14 dni od daty wpływu przekazują 40% tego wpływu na konto  Zarządu Głównego, a 10 % na konto wydawcy pisma Oddziału. Członkowie będący na emeryturze lub rencie, a także członkowie wspierający i honorowi Towarzystwa są zwolnieni z opłacania składek.
2.    Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek działać w Oddziałach. Wybór Oddziału należy do członka.

§15
1.    Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna niebędąca lekarzem zainteresowana działalnością Towarzystwa, a nie spełniająca wymogów opisanych w zdaniu pierwszym § 12 ust.1.
2.    Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być także osoba fizyczna będąca przedstawicielem personelu medycznego, o co najmniej średnim wykształceniu, związany zawodowo z gastroenterologią. Członkowie tej grupy działają w odrębnych sekcjach, których rodzaj i liczbę określa Zarząd  Główny. 
3.    Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w tym samym trybie co członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz mają takie same prawa i obowiązki, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§16
1.    Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać - na wniosek zainteresowanego oraz trzech zwyczajnych członków Towarzystwa - osoba fizyczna lub osoba prawna,  która swoją działalnością przyczyniła się do rozwoju gastroenterologii.
2.    Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać - na wniosek członka Zarządu Głównego lub na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa - każda osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi na polu nauk medycznych i rozwoju Towarzystwa oraz polskiej medycyny. 
3.    Godność członka honorowego Towarzystwa oraz wspierającego członka Towarzystwa nadawana jest uchwałą Zarządu Głównego.
4.    Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Towarzystwa mogą:
a.    uczestniczyć z głosem doradczym w zgromadzeniach naukowych i innych spotkaniach urządzanych przez Towarzystwo;
b.    korzystać z urządzeń i pomocy Towarzystwa;
c.    nosić odznakę Towarzystwa.

§17
Zarząd Główny ma prawo nadać Medal Towarzystwa na wniosek jednego z członków Zarządu Głównego lub na wniosek Zarządu Oddziału.

§18
1.    Członkostwo członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ustaje wskutek:
a.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b.    skreślenia przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny w przypadku nieopłacenia składek w przewidzianym w Statucie terminie;
c.    wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
d.    utraty praw publicznych lub obywatelskich.
2.    Członek, którego członkostwo ustało na skutek dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęty na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku jednak ustania członkostwa na skutek nieopłacenia składek ponowne przyjęcie w poczet członków może nastąpić dopiero w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjęta została uchwała o skreśleniu członka, chyba, że członek zapłaci na bieżąco wszystkie składki wraz z dodatkową opłatą w wysokości 20% od sumy zaległych i wpłaconych składek.
3.    Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Głosowanie w takim przypadku jest tajne.

§19
Członkostwo członków wspierających oraz honorowych ustaje wskutek:
1.    dobrowolnego zrzeczenia się godności przez członka wspierającego lub honorowego, w formie oświadczenia złożonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
2.    pozbawienia godności członka honorowego lub wspierającego dokonanego na wniosek Zarządu Głównego uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów za działalność na szkodę Towarzystwa lub popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa;
3.    utraty praw publicznych lub obywatelskich.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§20
1.     Władzami Towarzystwa są:
a.    Walny Zjazd Delegatów,
b.    Zarząd Główny,
c.    Główna Komisja Rewizyjna.
2.    Władzami Oddziału Towarzystwa są:
a. Zgromadzenie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
3.    Władzami Sekcji Towarzystwa są: Zgromadzenie Członków Sekcji i Zarząd Sekcji działające w oparciu o regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
4.    Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Prezes Zarządu Głównego i Przewodniczący Oddziału Towarzystwa mogą pełnić swą funkcję  przez dwie kolejne kadencje.
5.    Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
6.    Uchwały wszystkich władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do podejmowania uchwał są członkowie władz danej kadencji, a w odniesieniu do Walnych Zgromadzeń Delegatów - delegaci danej kadencji. Następne posiedzenie władz z tym samym porządkiem obrad jest ważne, a władze są władne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§21
1.    Walny Zjazd Delegatów jest najwyższym organem władzy Towarzystwa.
2.    Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§22
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1.    uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2.    wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów,
3.    zatwierdzenie wytycznych Zarządu Głównego do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
4.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
6.    wybór Prezesa Zarządu Głównego, wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7.    zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
8.    rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał podjętych przez Zarząd Główny, a skutkujących ustaniem członkostwa,
9.    podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i celu, na który zostanie przeznaczony zlikwidowany majątek Towarzystwa, z tym że uchwały w tym zakresie podejmowane są większością 2/3 uprawnionych do głosowania,
10.    podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa. 

§23
1.    Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się raz na 2 lata.
2.    Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej siedmiu członków Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
3.    Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od daty wpływu wniosku do Zarządu Głównego i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

§24
1.    W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą delegaci wybrani przez Zgromadzenia Członków Oddziałów Towarzystwa w proporcji: 1 delegat na 20 członków Oddziału według listy członków Oddziału Towarzystwa aktualnej na datę wyboru delegatów.
2.    Zgromadzenie Członków Oddziału dokonującego wyboru delegatów na nową kadencję zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w ciągu 60 dni od upływu kadencji władz Towarzystwa. W przypadku niezwołania Zgromadzenia Członków Oddziału przez Zarząd Oddziału, Zgromadzenie to może zwołać Zarząd Główny. 
3.    Kadencja delegatów trwa dwa lata, a delegaci wybrani na Walny Zjazd Delegatów są również delegatami na wszystkie Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów odbywające się w trakcie ich kadencji.
4.    W przypadku konieczności wyboru nowego delegata lub nowych delegatów w trakcie kadencji, wobec śmierci delegata, rezygnacji delegata z mandatu lub ustania jego członkostwa, wyboru tego dokonuje Zgromadzenie Członków Oddziału Towarzystwa. Postanowienia ustępu 2 stosuje się odpowiednio.

§ 25
Zawiadomienia te, w imieniu Zarządu Głównego, wysyła jego Prezes bądź też inny członek Zarządu Głównego działający na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Główny, co najmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

Rozdział V 
ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA

§26
1.    Zarząd Główny składa się z 16 członków. W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:
    Prezes,
    dwóch Vice-prezesów,
    Sekretarz Generalny,
    Skarbnik,
    jedenastu członków.
2.    Członków Zarządu Głównego wybiera Zjazd Delegatów, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej. Prezes ustępującego Zarządu Głównego, o ile wyrazi na to zgodę, staje się członkiem nowego Zarządu Głównego bez konieczności jego wyboru. 
3.    W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego lub jego śmierci w trakcie kadencji, Zarząd Główny dokonuje wyboru nowego członka spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych członków Zarządu Głównego oraz przez Zarządy Oddziałów. Liczba wybranych w powyższy sposób członków nie może przekroczyć połowy składu Zarządu Głównego.
4.    Powołany przez Walny Zjazd Delegatów Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków  dwóch Vice-prezesów, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika

§27
1.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
    kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
    powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Komisji, Towarzystwa, a także sekcji i grup problemowych stałych i okresowych działających w ramach Zarządu Głównego oraz nadzorowanie ich działalności,
    uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
    podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy działalności Sekcji Naukowych,
    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
    wykluczanie członków Towarzystwa i skreślanie ich z listy członków,
    wybór członka Zarządu Głównego w przypadkach określonych w § 26 ust.3,
    powoływanie i likwidacja Oddziałów Towarzystwa,
    powoływanie i likwidacja Sekcji Naukowych Towarzystwa,
    podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o podobnych celach oraz współpracy z organizacjami naukowymi, towarzystwami i innymi podmiotami w celu realizacji celów Towarzystwa,
    ustalenie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i zagranicznych, w tym ustalenie list reprezentantów Towarzystwa na wyjazdy programowe, zjazdy, konferencje, kursy i szkolenia,
    współpraca z uczelniami medycznymi,
    współpraca z krajowymi specjalistami w zakresie gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, radiologii i innych specjalności,
    nadawanie godności członka wspierającego oraz honorowego Towarzystwa,
    nadawanie Medalu Towarzystwa,
    ustalanie wysokości składek członkowskich,
    zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości Towarzystwa oraz o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
    wybór Redaktora Naczelnego i Rady Programowej organu prasowego Towarzystwa,
    przyjmowanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata sprawozdania Redaktora Naczelnego i Rady Programowej organu prasowego Towarzystwa,,
    ostateczne rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządów Oddziałów jako pierwszej instancji w sprawach sporów pomiędzy członkami.
2.    Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa upoważnieni są trzej członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa łącznie, w tym Prezes lub Vice-Prezes, z tym, że na nabywanie, zbywanie i obciążenie nieruchomości Towarzystwa oraz na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych wymagana jest uchwała Zarządu Głównego.

§28
Ustępujący Zarząd Główny przekazuje w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia kończącego jego kadencję wszelkie akta i majątek nowo wybranemu Zarządowi.

§29
1.    Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2.    Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zgodnie zasadami określonymi w § 20 ust.6, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub jednego z Vice- Prezesów.
3.    W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§30
Prezes Zarządu Głównego ma prawo zapraszać na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym innych członków Towarzystwa lub inne osoby, których udział uzna za potrzebny.

Rozdział VI 
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§31
1.    Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2.    Główną Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa na okres jednej kadencji.
3.    Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)    będące członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału bądź pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b)    skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4.    W przypadku konieczności uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, wyboru członka lub członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów na zasadach ogólnych

§32
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§33
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają na zasadach określonych w § 20 ust.6. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§34
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2.    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3.    występowanie na Walnym Zjeździe ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
4.    nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa.

§35
Szczegółowy zakres i zasady działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział VII
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§36
1.    Oddziały Towarzystwa mogą być powoływane:
a.    w siedzibach uczelni medycznych, 
b.    w miastach wojewódzkich, które nie są siedzibą uczelni medycznych, a w których co najmniej  30-tu członków zwyczajnych  Towarzystwa wyrazi gotowość organizacji Oddziału.
2.    Powołanie i likwidacja Oddziałów następuje uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.

§37
Kadencja władz Oddziału upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

§38
1.    Najwyższą władzą Oddziału jest Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2.    Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału odbywa się raz na 2 lata w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

§39
Do kompetencji Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1.    uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4.    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5.    wybór delegatów na Walny Zjazd  Delegatów;
6.    zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§40
O Zgromadzeniu Członków Oddziału powiadamiani są wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa.

§41
Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał na zasadach określonych w § 20 ust.6.

§42
1.    Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na żądanie Zarządu Głównego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź 1/3 liczby członków Oddziału.
2.    Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku w tym zakresie do Zarządu Oddziału i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§43
O terminie i porządku obrad Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków poprzez wysłanie zawiadomień co najmniej na 3 tygodnie naprzód przed terminem Zgromadzenia.

§44
1.    Zarząd Oddziału składa się z siedmiu członków.
2.    Zarząd Oddziału powołuje spośród swoich członków: 
- Przewodniczącego,
- Zastępcy Przewodniczącego,
- Sekretarza,
- Skarbnika.
3.    W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Oddziału lub jego śmierci w trakcie kadencji, Zarząd Oddziału dokonuje wyboru nowego członka spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych członków Zarządu Oddziałów. Liczba wybranych w powyższy sposób członków nie może przekroczyć połowy składu Zarządu Oddziału.

§45
1.    Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a)    kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa;
b)    reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
c)    podejmowanie decyzji o przyjęciu członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa;
d)    zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny;
e)    składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu o działalności Oddziału;
f)    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami wynikłych w obrębie Oddziału jako pierwszej instancji;
g)    składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa i wyróżnienie medalem Towarzystwa;
h)    uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału.
2.    Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału  łącznie, w tym Przewodniczący. 

§46
Uchwały Zarządu Oddziału zapadają na zasadach określonych w § 20 ust.6, z tym, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału, a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§47
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§48
1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie kadencji, wyboru członka lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonuje Zgromadzenie Członków Oddziału na zasadach ogólnych.
2.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)    będące członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału bądź pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)    skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają na zasadach określonych w § 20 ust.6, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, a w przypadku jego nieobecności głos Przewodniczącego posiedzenia.

§49
Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.    przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki  finansowej;
2.    występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
3.    występowanie na Zgromadzeniu Członków Oddziału z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
4.    uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§50
Komisja składa swe sprawozdania łącznie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§51
Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII
SEKCJE NAUKOWE

§52
Zarząd Główny może organizować Sekcje Naukowe dla gałęzi nauk lekarskich, które stanowią samodzielną dyscyplinę naukową i posiadają dostatecznie rozwinięte kadry osobowe oraz dla prowadzenia intensywnej działalności naukowej i organizacyjnej w określonej dziedzinie.  

§53
1.    Sekcje Naukowe powołuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek grupy inicjatywnej składającej się z co najmniej 3 osób. Zarząd Główny w uchwale o powołaniu Sekcji wyznacza jej organizatora, który pełni swe obowiązki do czasu wyboru Zarządu Sekcji. 
2.    Członkiem Sekcji, może być każdy członek Towarzystwa.

§ 54
Działalność Sekcji, regulowana jest opracowanym przez nią regulaminem, który zatwierdza Zarząd Główny. Kadencja władz Sekcji jest równa kadencji władz Towarzystwa.

§ 55
Działalność Sekcji finansowana jest ze środków własnych. Środki własne mogą pochodzić ze składek, których wysokość określa regulamin oraz z darowizn lub innego pozyskanego majątku. Działalność Sekcji może być finansowana ze środków Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Główny.

Rozdział IX 
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 56 
Majątek Towarzystwa pochodzi z następujących źródeł:
1.    składek członkowskich,
2.    darowizn, spadków i zapisów,
3.    subwencji i dotacji,
4.    dochodów i pożytków majątku ruchomego i nieruchomego,
5.    działalności własnej Towarzystwa.

§ 57 
Dochody Towarzystwa przeznaczane są w całości na jego działalność statutową.

§ 58
1.    Stowarzyszenie nie ma prawa udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników Stowarzyszenia bądź osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo też są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej w Statucie "osobami bliskimi".
2.    Stowarzyszenie nie ma prawa przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Stowarzyszenie nie ma prawa wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunkach do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.

Rozdział X 
ZMIANA STATUTU

§ 59
1.    Zmiana statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
2.    Każdorazowa zmiana Statutu wymaga zgłoszenia do Sądu i przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Rozdział XI 
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 60
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów.

§ 61 
O przeznaczeniu majątku Towarzystwa decyduje Walny Zjazd Delegatów.

        
Zarząd Stowarzyszenia:

1.    Jarosław Reguła – Prezes

...............................................
2.    Bartnik Witold

...............................................
3.    Bołdys Hubert

...............................................
4.    Brzozowski Tomasz

...............................................
5.    Czerwionka-Szaflarska Mieczysława - Vice-Prezes

...............................................
6.    Dąbrowski Andrzej

...............................................
7.    Linke Krzysztof

...............................................
8.    Łaszewicz Wiktor

...............................................
9.    Mach Tomasz

...............................................
10.    Małecka-Panas Ewa

...............................................
11.    Rydzewska Grażyna - Vice-Prezes

...............................................

12.    Skrzydło-Radomańska Barbara

...............................................
13.    Smoczyński Marian

...............................................
14.    Starzyńska Teresa

...............................................
15.    Tomasz Marek – sekretarz

...............................................
16.    Marcin Polkowski - skarbnik

...............................................

Autor: Grzegorz Boryczka